சாதனையாளர்கள்

  • All News
  • 12 பதக்கங்கள் பெற்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்!
12 பதக்கங்கள் பெற்று  பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்!
Sep 08
12 பதக்கங்கள் பெற்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்!
யாழ் மாவட்ட பளுதூக்கும் சங்கத்தினால் நடாத்தப்பட்ட போட்டியில் யாழ் இந்துக் கல்லூரி மாணவர்கள்
12 பதக்கங்கள் பெற்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

Share News