சிறப்பு பார்வை

  • All News
  • வலிகளை இதோ கவியாய் படைத்துள்ளார் கவிப்பேரரசு -2016
வலிகளை இதோ கவியாய் படைத்துள்ளார் கவிப்பேரரசு -2016
Sep 08
வலிகளை இதோ கவியாய் படைத்துள்ளார் கவிப்பேரரசு -2016
இந்த நூற்றாண்டில் சர்வதேச சமூகம் மறக்க முடியாத மிகப் பெரிய இனப்படுகொலை நிகழ்ந்த இடம் முள்ளிவாய்க்கால். அந்த இடத்தில் அடையாளங்கள் பெரும்பாலும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால் நினைவுகளின் சோகத்தை யார் அழிப்பது?

Share News