சிறப்பு பார்வை

  • All News
  • கிளிநொச்சி மகாவித்தியாலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற மரதன் ஓட்ட -2016!
கிளிநொச்சி மகாவித்தியாலயத்தில்  இன்று நடைபெற்ற  மரதன் ஓட்ட -2016!
Sep 08
கிளிநொச்சி மகாவித்தியாலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற மரதன் ஓட்ட -2016!
கிளிநொச்சி மகாவித்தியாலயத்தின் மரதன் ஓட்ட நிகழ்வின் சில பதிவுகள்.

சமூக ஊடகங்களில் யாழ்சிறி :

  • யாழ்சிறி பேஸ்புக்
  • யாழ்சிறி ட்விட்டர்
  • யாழ்சிறி யு டியூப்
  • Share News