Call us on + OPEN 24 hours
E-Mails
France yarlsri@yarlsri.com General

Customer Service 24/7
Calls may be recorded and monitored for quality and security purposes
United Kingdom +*****_***** Srilanka
Canada +***** _***** Canada
Canada +*****_***** Canada
France +***** _***** France
Germany +*****_***** Germany
USA - America +***** _***** USA
Australia + ***** _***** Australia


ABOUT US

எம்மை பற்றி

யாழ்சிறி.கொம் தமிழர்களுக்கான அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய தளமாகும்.

2019, ஜூலை 22ம்திகதி அன்று பதிவு செய்யப்பட்டு 2019 ஆகஸ்ட் 01ம் திகதி அன்று தனது சேவையை ஆரம்பித்தது. கலைநிகழ்வுகள், பொழுபோக்கு அம்சங்கள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியள்ளது. முக்கியமாக தமிழ் மக்களின் நிகழ்ச்சிகள், அறிவித்தல்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.

YarlSri நிர்வாகம்